Ware waarden: Schoonheid, Waarheid, Goedheid

De maatstaf voor Ware Waarden moeten worden gezocht in de Geestelijke wereld en op de Goddelijke niveaus van de Eeuwige Realiteit. Deze Geestelijk standaarden worden vastgesteld door de Goddelijke Geest die de Vader in de Hemel heeft gezonden om in het hart van de mens te wonen.

Goed en kwaad zijn slechts woorden die relatieve menselijke begrip van het waarneembare universum symboliseren.

De Geestelijke blinde mens die logischerwijze het dictaat van de wetenschap, de gebruiken in de samenleving en de religieuze dogmatiek volgt, loopt ernstig gevaar zijn morele vrijheid op te offeren en zijn geestelijke vrijheid te verliezen. Zo’n ziel is voorbestemd om een intellectuele papagaai, een sociale automaat en een slaaf van het religieuze gezag te worden. Goedheid groeit steeds meer naar nieuwe hoogten van de toenemende vrijheid van morele zelfverwerkelijking en geestelijke persoonlijkheidsverworvenheid : de ontdekking van en identificatie met de inwonende Gedachten Richter.

Gods des Hemels zond Zijn Geest om in de mens te wonen en deze Geest voert alle waarheidlievende en Goddienende stervelingen uit dit leven door de poorten des doods naar de eeuwige hoogten des lichts, waar God wacht om Zijn kinderen te ontvangen. Dit maakt dat elk mens een inwonende Gedachten Richter heeft wat de Verbinding is met God. Tevens elk mens is in staat om in Verbinding met de Geest der Waarheid te zijn. De Verbinding is er, echter de mens op zijn of haar Pad zal dit hervinden en bekrachtigen.

Elke goede ervaring leidt tot verhogen van waardering van Schoonheid, de morele wil sterker maakt, het vermogen om Waarheid te onderscheiden uitbreidt, de capaciteit om de medemens lief te hebben en van dienst te zijn versterkt, de Geestelijke idealen verheft en de allerhoogste menselijke motieven in de tijd verenigt met de eeuwige plannen van de inwonende Gedachten Richter: dit alles voert rechtstreeks tot een groter verlangen om de Wil van de Vader te doen, waarbij de Goddelijke hartstocht om God te zoeken en Hem meer gelijk te worden, wordt bevorderd.

Bij het beklimmen van de universum-trappen van de ontwikkeling van schepselen, zal toenemende Goedheid en afnemende kwaad worden gevonden, in volmaakte overeenstemming met capaciteit van de mens tot het ervaren van Goedheid en het onderscheiden van Waarheid. Het vermogen om te dwalen of te wel kwaad te ervaren, zal pas verdwijnen, wanneer de opklimmende menselijke Ziel finale Geest-niveaus bereikt. Goedheid is levend, relatief, altijd in ontwikkeling, is onveranderdelijk een persoonlijke ervaring, en is eeuwig gecorreleerd met het onderscheiden van Waarheid en Schoonheid. Goedheid wordt gevonden in de herkenning van de positieve Waarheid-waarden van het Geestelijk niveau, die in de menselijke ervaring gecontrasteerd moeten worden met het negatieve tegendeel, de schaduwen van het potentiële kwaad.

Broederschap der mensen is gebaseerd op het vaderschap van God. God is Liefde en Zijn gezin heeft Hij lief. Het Koninkrijk des Hemels, het Koninkrijk Gods, de Goddelijke regering, berust op het feit van de Goddelijke soevereiniteit: God is Geest. Het Koninkrijk is Geestelijk, niet materieel, niet louter verstandelijk, het is de Geestelijke verhouding tussen God en de mens. Het Koninkrijk des Hemels is in de harten van de mensen en zal religieuze eenheid scheppen vrij van de gedachten van de kerk. Alleen wanneer God de Vader de allerhoogste wordt, zullen de mensen religieuze broeders worden en in godsdienstige vrede samenleven op aarde.

Elk mens heeft de keuzevrijheid zijn of haar weg te gaan, en zo het Pad te hervinden om tot het Koninkrijk Gods te richten en uiteindelijk deelgenoot te zijn van dit Geheel. Het Koninkrijk Gods, God de Allerhoogste groeit daardoor, doordat de mens groeit. God, de Vader zal via de mens in het Koninkrijk Gods mee groeien en op aarde verwezenlijken, tot expressie komen en gestalte geven door de Waarden Schoonheid, Waarheid en Goedheid te leven.

De Zoon van God is geboren.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel