Verlossing

Hoe groter het leed, hoe groter de verlossing.

Gnosis is ervaringsweten en niet van horen zeggen en/of ergens te hebben gelezen. Ervaring leidt tot inzicht en weten!

De Ziel kan zich bevrijden door Inzicht in haar situatie door innerlijk weten (Gnosis). De verlossing van de mens uit de ketenen van de materiële wereld en zijn opstijgen naar de Lichtoorsprong worden verbonden aan concrete ethische voorschriften waar de Ingewijde zich aan dient te houden.

En zo begeeft de mens zich dan omhoog door het samenstel van de Sferen:
1) geeft hij vermogen tot groei en vermindering
2) instrument van het slechte (effectloze listigheid)
3) onmachtig geworden bedrog van de begeerte
4) uiterlijk vertoon van de heerschappij, nu zonder hebzucht
5) goddeloze overmoed van de onbezonnen doldriestheid
6) boze aandriften van de rijkdom, die geen invloed meer hebben
7) de leugen die valstrikken spant

En dan komt de mens, ontdaan van astrale invloeden, in de achtste Sfeer, slechts in het bezit van het innerlijk Zelf en samen met de Geestelijke Wezens bezingt hij de Vader, de Onnoembare, God.

En alle aanwezigen verheugen zich over zijn aankomst en als hij dan aan zijn metgezellen gelijk geworden is, hoort hij ook hoe bepaalde Machten boven de achtste Sfeer met zoete stem God bezingen.

En dan stijgen zij in rangorde op naar de Vader, geven zich over aan de Machten en, zelf Machten geworden, komen zij in God.

Dat is de gelukkige verdeling voor Hen die de Gnosis bezitten : God te worden.

Zoals in het Corpus Hermeticum (verzameling 17 esoterische traktaten) kort is verwoord : “innerlijke dispositie van de gelovige is in staat op te stijgen.”

Een mens die lijdt door beproevingen op het levenspad staat open om Hem te ontvangen. De mens lijdt en zucht. ‘Bij de tweede zucht wordt de roep om hulp gehoord’.

Niet vanuit willen, vanuit gelouterd, vol overgave zijn. Dat brengt de mens verder.

Pas als het benodigde is gezien en doorleefd. Pas als het benodigde is doorschouwd, als het is uitgewerkt , dan komt de ‘Verlossing’: ruimte in je dat mag worden opgevuld met ‘je energie’.

Gnostiek gaat om hereniging met je ware zelf, en de ontdekking van de Christusnatuur in je zelf, en niet om een verhaal over de werkelijkheid en over jou dat je voor waar zou moeten houden.

Laat elke illusie varen, laat elk beeld los, laat elke schijnzekerheid los, herken manipulaties, leer de wanen zien waarin mensen zich zelf en elkaar gevangen houden, dat is het Geestelijk Pad.

Vrij zijn van illusies en begoocheling is arm-zijn. Geef rijkdom weg om niet.
Blijf vrij van persoonsverheerlijking en volgelingen, dus vrij van macht.

Gnosis is van iedereen, echter kan alleen door ieder apart op ieders eigen manier ervaren worden.

Verstoting uit de menigte, de veelheid kan het begin zijn van de weg naar een illusieloze staat van verbondenheid met de werkelijkheid.

Bemoedig ieder in zichzelf te zoeken naar datgene wat ze in jou meenden gevonden te hebben.

Wie zichzelf kent zal worden gekend.

Een bemoedigend woord, nu gesproken, kan soms pas jaren later worden verstaan.

Je sociale identiteit is noodzakelijk voor contact met de buitenwereld. De buitenwereld is ‘buiten’ en schijn. Het kan een mismatch hebben met je innerlijke wereld binnen: verbinding met je ware zelf, verbinding met de Bron, in de Bron.
Ieder die ‘binnen is’ en zich verschuilt achter een beeld, een groep, een traditie, een geloof, is ‘buiten’ en niet ‘binnen’.

Luister met het hoofd en hart voor het ontwaken van innerlijk weten.

Deel je innerlijke wijsheid met anderen op hun pad, op hun zoektocht. Dat is rente en betaald zich terug in Vreugde. Niet in macht, niet geldelijk gewin.

Je bent mij in een andere vorm. Volledig intrekken aan de wereld, leidt tot stilte. Kan eenzaam zijn. Eenzaamheid aanvaarden kan lotsverbondenheid met al dat is openbaren. Je hoort nergens bij, hoort over al bij.

Wordt van niets afhankelijk, niet van de Ziel, niet van het lichaam: non-dualistisch.

Opgestaan in ons zelf (Christus energie) is alleen te vinden als elk uiterlijke waarheid los te laten, elk beeld, elk dogma, elk oordeel steeds weer te kruisigen. De Boodschap van Pasen.

“Houdt Me niet vast zodat Ik in je kan wonen als deel van het Bestaan.”

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel